Lao động thương binh xã hội
Báo cáo tổng kết rà soát công nhận người có công với cách mạng
1. Việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác công nhận người có công với cách mạng
Cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của người có công với cách mạng. Xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Chủ động ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công nhận người có công với cách mạng khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên.
2. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác thực hiện việc công nhận người có công với cách mạng: số lượng biên chế thực hiện, đánh giá về tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế.
UBND xã đã ra quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng xét duyệt chính sách kịp thời khi có sự luân chuyển cán bộ, công chức. Các phiên họp của Hội đồng được ghi chép đầy đủ với các tài liệu kèm theo, tiến hành triển khai và giải quyết các chế độ chính sách nghiêm túc, kịp thời.
3. Công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục, hồ sơ công nhận người có công với cách mạng; hình thức phổ biến tuyên truyền, thành phần, số lượng người được tuyên truyền
Đảng, chính quyền địa phương coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi đối với người có công đến toàn dân. Triển khai sâu rộng các văn bản pháp luật như Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về sửa đổi Pháp lệnh phong tặng và tuy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Vệt Nam anh hùng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư Số: 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Thông qua các hình thức tuyên truyền như trên hệ thống truyền thanh của xã, lồng ghép trong các buổi tuyên truyền phổ biến Pháp luật cùng với công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, họp quân dân chính các khu dân cư đã truyền tải tới hàng nghìn cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân nắm rõ được thủ tục, hồ sơ công nhận người có công với cách mạng.
4. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thực hiện công nhận người có công với cách mạng:
- Số lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã tổ chức: 06
- Số lượng công chức thực hiện công tác công nhận người có công với cách mạng tham gia tập huấn: 03
Công tác bồi dưỡng, tập huấn kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả đã giúp cho công chức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
5. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình công nhận người có công với cách mạng.
Tính từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2020, công chức đã hướng dẫn số lượng vụ việc cụ thể như sau:
-Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 05
- Phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng: 02
- Thờ cúng liệt sỹ: 60
- Hưởng chế độ chất độc hóa học: 28
- Vợ liệt sỹ tái giá: 01
- Tuất bệnh binh, chất độc hóa học: 9
- Đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập: 06
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế:
Các hồ sơ được xem xét, hoàn thiện và gửi lên cấp trên giải quyết kịp thời, đã nhận trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng đầy đủ, hiện không còn hồ sơ tồn đọng tại xã.
6. Công tác công nhận người có công với cách mạng luôn đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ trong việc lập, hoàn thiện và thẩm định hồ sơ của các cơ quan có thẩm qu
 
 
 
Quay lại   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay44 
 Hôm qua3
 Tuần này96 
 Tất cả47585 
IP: 35.172.230.154